Norfolk man celebrates 100th birthday

Norfolk man celebrates 100th birthday