Navy Ships Preparing for Emergency Response

Navy Ships Preparing for Emergency Response for Hurricane Irma