Rob Gronkowski crashes the Press Briefing

Rob Gronkowski crashes the Press Briefing