U.S. Navy celebrates 241st birthday

U.S. Navy celebrates 241st birthday.
Published: 12:24 PM EDT October 13, 2016